Regulamin

Regulamin

I. Ogólne warunki korzystania ze strony Deco Light

 
 1. Właścicielem stron www.deco-light.plwww.deco-light.com.pl jest firma Deco-light Piotr Wróbel z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 104, 34-200 Sucha Beskidzka, działająca na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, pod numerem 2185/2002, posiadająca numer NIP: 5521444067, oraz REGON: 852647800, zwana dalej "Deco-Light"
   
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu wprowadza się następujące definicje:
  • Sklep Internetowy Deco-Light – sklep internetowy dostępny pod adresami: www.deco-light.plwww.deco-light.com.pl
  • Rejestracja – założenie przez Użytkownika indywidualnego konta na Stronie Deco-Light. Użytkownicy dokonują Rejestracji na Stronie Deco-Light poprzez podanie adresu e-mail, hasła, oraz nazwy Użytkownika ( Nick), 
  • Nick – nazwa Użytkownika służąca do identyfikacji Użytkownika w obrębie Strony Deco-Light, 
  • Moje konto– narzędzie administracyjne udostępniane na Stronie Deco-Light, za pomocą którego Użytkownik/Klient może m.in.:
   • aktualizować, usuwać swoje dane udostępnione na Stronie Deco-Light, 
   • wyrażać lub cofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.
  • Moderator – Deco-Light lub inny podmiot wyraźnie wskazany przez Deco-Light, który ma wgląd w komentarze i opinie na Stronie Deco-Light i dokonuje ich moderacji.
  • Klient – podmiot dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym Deco-light, który jest osobą fizyczną zdolną do czynności prawnych albo osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej; 
  • Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. 

   
 3. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Ww. zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika w każdym czasie po dokonaniu Rejestracji. Ww. zgoda udzielona przez Użytkownika może być w każdym czasie przez niego cofnięta.  
   
 4. Zabrania się Użytkownikom korzystania ze Strony Deco-Light w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, tzn. w szczególności zabronione jest:
  • umieszczanie w jakiejkolwiek formie (tj. np. w formie komentarzy, opinii, zdjęć) treści:
   • - o charakterze erotycznym lub pornograficznym, 
   • - epatujących choćby częściową nagością lub sugestywnych, odnoszących się w sposób dorozumiany do ww. treści, 
   • - naruszających zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, 
   • - obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną, itp.), 
   • - naruszających prawa lub dobra osobiste, w szczególności godność innych osób; 
  • rozsyłanie spamu/niezamówionej informacji handlowej; 
  • uprawianie, przy wykorzystaniu Strony Deco-Light, działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, handlowej, zarobkowej, itp., za wyjątkiem indywidualnych uzgodnień z Deco-Light w ramach których postanowiono inaczej;  wielokrotne wysłanie do innych Użytkowników tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu (flooding); 
  • posiadanie przez tego samego Użytkownika więcej niż jednego konta, a także posiadanie kont fikcyjnych; 
  • udostępnianie osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do konta Użytkownika; 
  • podejmowanie działań w celu nawiązania kontaktu z małoletnim poniżej lat 15 w kontekstach seksualnych; 
  • używanie słów powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne; treści zawierające ww. słownictwo będą niezwłocznie usuwane, 
  • działanie mogące utrudniać lub destabilizować funkcjonowanie Strony Deco-Light lub mogące narazić Deco-Light lub podmioty z nim powiązane, na utratę renomy lub dobrego imienia. 

   
 5. W przypadku powzięcia przez Deco-Light informacji o jakichkolwiek naruszeniach Regulaminu, w tym naruszeniach wymienionych w ust. 4 powyżej, konta Użytkownika dokonującego ww. naruszeń mogą zostać przez Moderatora natychmiast zawieszone lub usunięte. 
   
 6. Deco-Light nie ponosi odpowiedzialności:
  • za treść wiadomości przesyłanych między Użytkownikami, 
  •  za działania Użytkownika oraz za szkody spowodowane niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika ze Strony Deco-Light, 
  •  Za szkody powstałe na skutek korzystania przez Użytkownika ze sprzętu komputerowego i oprogramowania niezapewniającego należytej ochrony antywirusowej, w szczególności za przejęcia loginu użytkownika i hasła do jego konta przez osoby trzecie, będące wynikiem braku takiej ochrony; jednocześnie Deco-Light zobowiązuje się dołożyć starań niezbędnych do właściwego i bezpiecznego korzystania ze Strony Deco-Light. 

II. Ogólne warunki zakupów

 1. Sklep Internetowy Deco-light prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci www.  
   
 2. Wszystkie informacje zawarte na Stronie Deco-Light odnoszące się do produktów (łącznie z cenami) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu cywilnego. 
   
 3. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu Deco-Light są realizowane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
   
 4. Podana na Stronie Deco-Light wysokość cen poszczególnych produktów, obowiązująca w dniu złożenia przez Klienta zamówienia na te poszczególne produkty, obowiązuje od dnia złożenia przez Klienta zamówienia do dnia jego realizacji. 
   
 5. Wszystkie ceny podawane na Stronie Deco-Light są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Ww. ceny nie zawierają kosztów transportu zamówionego towaru na miejsce jego doręczenia wskazane przez Klienta, koszty te Klient pokrywa dodatkowo. 
   
 6. Sklep Deco-Light oferuje możliwość dokonania zakupu w jednym z następujących trybów:
  • W Trybie „Zwykłym” - tryb ten umożliwia dokonywanie zakupu towarów po dokonaniu uprzedniej rejestracji w Sklepie Internetowym Deco-Light; podczas rejestracji Klient podaje dane osobowe tj. imię i nazwisko, nazwa użytkownika, adres, nr telefonu, adres e-mail, hasło, a w przypadku zakupu dokonywanego przez Klienta prowadzącego działalność gospodarczą, Klient podaje dane związane z prowadzoną przez niego działalnością tj. nazwę firmy, adres, NIP ,; zapłaty za zamówiony towar można dokonać przelewem tradycyjnym, kartą kredytową lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych "dotpay", lub dokonać zamówienia i wybrać opcję „za pobraniem”; 
  • W trybie "Szybkim" ryb ten umożliwia dokonywanie zakupu towarów bez dokonania uprzedniej rejestracji w Sklepie Internetowym Deco-Light; w trybie tym Klient podaje dane osobowe tj. imię i nazwisko, nazwa użytkownika, adres, nr telefonu, adres e-mail, a w przypadku zakupu dokonywanego przez Klienta prowadzącego działalność gospodarczą, Klient podaje dane związane z prowadzoną przez niego działalnością tj. nazwę firmy, adres, NIP , dane te konieczne są do sfinalizowania transakcji (wysyłka, wystawienie faktury). W tym przypadku, nie jest tworzone konto klienta; zapłaty za zamówiony towar można dokonać przelewem tradycyjnym, kartą kredytową lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych "dotpay", lub dokonać zamówienia i wybrać opcję „za pobraniem”; 
 7. Niezależnie od wybranego przez Klienta trybu dokonywania zakupów, zamówienia na towary sprzedawane w Sklepie Internetowym Deco-Light składane są przez Klientów poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na Stronie Deco-Light. 
   
 8. Po dokonaniu przez Klienta zamówienia, przy wyborze metody płatności „za pobraniem”, serwer Sklepu Internetowego Deco-Light automatycznie wysyła wiadomość na podany przez Klienta adres e-mail celem uzyskania od Klienta potwierdzenia złożonego przez niego zamówienia. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie zawierać informację na temat wysokości i kosztów przesyłki. 
 9. W ciągu 72 godzin od momentu doręczenia przez serwer wiadomości, o której mowa w ust. 8 powyżej, Klient powinien wysłać zwrotną wiadomość z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
   
 10. Złożenie w Sklepie Internetowym Deco-Light przez Klienta zamówienia, o którym mowa w ust. 9 powyżej, oraz odesłanie przez Klienta potwierdzenia zamówienia, zgodnie z ust. 9 powyżej, jest równoznaczne z zawarciem przez Klienta umowy sprzedaży z Deco-Light. 
   
 11. Faktura VAT, wystawiona tytułem zapłaty za zakupione przez Klienta w Sklepie Internetowym Deco-Light towary, zawierać będzie dane, które Klient poda podczas składania zamówienia, i zostanie dołączona do przesyłki zawierającej zakupione przez Klienta towary, wysłana w osobnej przesyłce listowej lub drogą elektroniczną.
   
 12. Jeżeli zamówienie złożone przez Klienta nie może być zrealizowane w jakiejkolwiek części, ze względu na niedostępność któregokolwiek z zamówionych przez Klienta produktów, Sklep Internetowy Deco-Light niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i zwróci Klientowi całą sumę pieniężną, jaką otrzymał od Klienta tytułem zapłaty za niedostępny produkt. 
   
 13. Możliwe opcje zapłaty i koszty transportu są dostępne do wglądu na stronie: www.deco-light.pl/wysylka.html, są każdorazowo wskazane przy finalizacji transakcji. 

III. Prawo do odstąpienia od umowy

(prawo odstąpienia od umowy dotyczące wyłącznie Klientów będących konsumentami, w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego)

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie.

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany

do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta

lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku

umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach

- od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w

posiadanie pierwszej z rzeczy;

2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

4. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.

5. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. Deco-Light Piotr Wróbel nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Deco-Light Piotr Wróbel.

6. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną

zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem

świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo

odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,

wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego

zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub

mająca krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym

opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na

ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało

otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo

programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli

opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,

jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed

upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez

przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. Deco-Light Piotr Wróbel nie stosuje polityki towarów zastępczych.

IV. Reklamacje

 1. Przed wysłaniem do Klienta, zamówiony przez niego towar podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym i ilościowym. 
   
 2. Reklamacje zgłoszone przez Klienta rozpatrywane będą przez Dział Reklamacji po przesłaniu przez klienta imformacji na piśmie, drogą mailową, pocztą lub na podstawie oświadczenia Klienta złożonego w innej formie. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji przez Sklep Internetowy Deco-Light. 
   
 3. W przypadku uznania reklamacji, towar niezgodny z umową zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli okaże się to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania asortymentu), właściciel Sklepu Internetowego Deco-Light zwróci Klientowi równowartość ceny zamówionego towaru albo obniży jego cenę. 
   
 4. Reklamacje zgłaszane w formie pisemnej należy przesyłać na adres:
   
 5. Dział reklamacji. Deco-Light 
   
 6. ul. Mickiewicza 104, 34-200 Sucha Beskidzka 
   
 7. W oświadczeniu Klienta zawierającym reklamację zakupionego towaru, wskazane jest by Klient podał:
  • imię i nazwisko Klienta, 
  • dokładny adres Klienta (ulica, numer domu, kod, miejscowość), 
  • nazwę, numery, ilość towarów, które są reklamowane, 
  • powód reklamacji, 
  • wskazanie formy w jakiej Klient chce otrzymać ewentualny zwrot kwoty wpłaconej tytułem zapłaty za zamówiony towar (do wyboru przekaz pocztowy albo przelew na rachunek bankowy); w zależności od wybranej przez Klienta formy zwrotu sumy pieniężnej, Klient powinien podać odpowiednio: adres doręczenia albo numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana kwota tytułem zwrotu za zakupione przez Klienta produkty, 
  • numer faktury, która została wystawiona tytułem sprzedaży reklamowanych przez Klienta produktów, numer zamówienia  
 8. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Klientowi na adres podany w formularzu reklamacyjnym.
   
 9. Przesyłki „za pobraniem” lub wysłane na koszt odbiorcy zaadresowane na adres siedziby Deco-light nie będą odbierane przez adresata. 
   
 10. Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod adresem e-mailbiuro@deco-light.pl, lub pod numerem telefonu 338 743 715 lub 669 585 888. 

V. Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz. U. Nr 101, poz. 926, ze zm.) właściciel Sklepu Internetowego Deco-Light informuje, że dane osobowe Klientów/Użytkowników są przechowywane w zbiorze danych administrowanym przez Deco-light Piotr Wróbel z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, przy ul. Mickieiwcza 104; 34-200 Sucha Beskidzka. 
   
 2. Za odrębną zgodą Klientów ich dane osobowe będą zbierane i przetwarzane przez Deco-Light z zachowaniem wymogów dotyczących zabezpieczania danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz działalności marketingowej w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie Deco-Light, a także w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania części społecznościowej Strony Deco-Light.
   
 3. W szczególności Każdy Klient/Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do dokonywania zmiany danych wprowadzonych, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz ich usunięcia, a także przysługuje mu prawo sprzeciwu, który należy zgłosić w siedzibie Deco-Light.
   
 4. Deco-Light zapewnia, że wszystkie informacje i dane przekazywane przez Klienta/Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej www.deco-light.com.plwww.deco-light.pl pozostaną poufne i w odpowiedni sposób zabezpieczone. Wyrażenie zgody przez Klienta/Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych jest jednoznaczne z upoważnieniem podmiotu prowadzącego Sklep Internetowy Deco-Light do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych. 

VI. Postanowienia końcowe

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umowy sprzedaży zawieranej z Klientem w ramach działalności Sklepu Internetowego Deco-Light następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi faktury VAT wraz z przesyłką zawierająca zamówiony przez Klienta towar, w osobnej przesyłce listowej lub drogą mailową. 
 2. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży towarów pomiędzy Sklepem Internetowym Deco-Light, a Klientem jest prawo polskie, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity z dnia 14 września 2012 r. Dz.U. poz. 1225), chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. 
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy według zasad ogólnych. 
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014.
 5.  W przypadku nieprawidłowości i niezgodności regulaminu z jakimkolwiek zapisem prawa, stosowane jest prawo polskie. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy